Zásady PMI o ochrane súkromia

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA NA WEBOVEJ STRÁNKE SPOLOČNOSTI PMI

Ochranu súkromia berieme vážne. Tieto zásady ochrany súkromia („Zásady“) vás oboznamujú s tým, kto sme, aké informácie o vás zhromažďujeme a ako ich spracúvame. Informácie o vás použijeme len v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Pre viac informácií kliknite na „zistiť viac v každej sekcii.

Prečítajte si, prosím, tiež naše podmienky používania, ktoré sa vzťahujú na službu, o ktorú máte záujem. Poskytnú vám viac informácií o našom podnikaní a o prípadných existujúcich obmedzeniach.

Kto sme?

Sme členom skupiny Philip Morris International („PMI“). Údaje o našej spoločnosti (názov spoločnosti, adresa atď.) sú vám osobitne poskytnuté tiež v okamihu, keď o vás získavame informácie (alebo potvrdzujeme ich získanie), napríklad oznámením zobrazeným v aplikácii alebo na webových stránkach alebo v e-maile alebo v sms, ktorá obsahuje odkaz na tieto Zásady.

 • PMI: znamená Philip Morris International, poprednú medzinárodnú tabakovú skupinu, ktorá sa skladá z celého radu jednotlivých spoločností, alebo „partnerov“.
 • PMI partneri: každá spoločnosť, ktorá je členom skupiny Philip Morris International, je „PMI partnerom“. Pojem „my“ (alebo „nás“ alebo „naše“) odkazuje na PMI partnera, ktorý o vás zhromaždil informácie ako prvý.
 • PMI produkt: znamená náš produkt alebo produkt iného PMI partnera.

Ako o vás zhromažďujeme informácie?

Informácie o vás môžeme zhromažďovať rôznymi spôsobmi:

 • Môžete nám ich poskytnúť priamo (napr. ak sa prihlásite na odber tlačových správ alebo e-mailových noviniek a upozornení PMI, keď odosielate/nahrávate obsah na digitálny PMI touchpoint, alebo vyplníte formulár alebo prostredníctvom telefonátu).
 • Môžeme ich zhromažďovať automaticky (napr. keď používate PMI aplikáciu alebo navštívite PMI webové stránky).

V týchto Zásadách označujeme spôsoby, ktorými ste s nami v kontakte, t. j. aplikácie a webové stránky, ako „PMI touchpointy.

Môžeme zhromažďovať informácie, ktoré poskytnete priamo, zväčša keď:

 • sa zaregistrujete do niektorej z našich členských databáz (napríklad ak sa zaregistrujete na odber tlačových správ alebo e-mailových noviniek a upozornení PMI),
 • odošlete/nahráte obsah na digitálny PMI touchpoint,
 • nás kontaktujete prostredníctvom touchpointu alebo e-mailu, na sociálnych sieťach alebo telefonicky, alebo
 • sa zúčastníte na PMI prieskumoch.

Informácie o vás môžeme zhromažďovať automaticky, zväčša keď:

 • s nami komunikujete (napr. prostredníctvom touchpointov alebo platforiem sociálnych sietí), alebo
 • použijete PMI touchpointy (napr. prostredníctvom sledovacích mechanizmov v aplikácii alebo na webovej lokalite).

Môžeme tiež zhromažďovať informácie o vás automaticky prostredníctvom používania súborov cookie alebo podobných sledovacích mechanizmov na digitálnych PMI touchpointoch. Používané konkrétne súbory cookie a technológie sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho PMI touchpointu. Viac informácií o súboroch cookie (vrátane súborov cookie od služby Google Analytics) a podobných technológiách používaných na konkrétnom touchpointe vrátane informácie o tom, ako môžete používanie súborov cookie prijať alebo odmietnuť, nájdete v oznámení, ktoré je dostupné na danom touchpointe alebo prostredníctvom neho.

Informácie ďalej môžeme zhromažďovať aj v iných prípadoch, keď však zhromažďovanie informácií bude pre vás zjavné.

Aké informácie o vás zhromažďujeme?

Môžeme o vás zhromažďovať rôzne druhy informácií:

 • informácie nutné na poskytovanie tlačových správ alebo e-mailových noviniek a upozornení,
 • informácie, ktoré nám poskytnete, keď odošlete/nahráte obsah na digitálny PMI touchpoint,
 • informácie o vašich návštevách na PMI touchpointoch,
 • informácie, ktoré nám poskytnete pri telefonickej komunikácii s ústredňou alebo call centrami,
 • informácie o vašich preferenciách a záujmoch,
 • informácie nutné na overenie vašej totožnosti a veku.

Pri informáciách, ktoré od vás získavame priamo, bude ich zhromažďovanie zjavné z kontextu, v súvislosti s ktorým údaje poskytujete. Napríklad:

 • ak odošlete/nahráte obsah na digitálny PMI touchpoint, môžete nám poskytnúť svoje meno, používateľské meno, kontaktné údaje, fotografiu, polohu, záujmy a preferencie,
 • môžete nám poskytnúť informácie o vašich preferenciách a záujmoch, aby sme vám v budúcnosti mohli ponúkať aktualizácie a služby, ktoré vás budú zaujímať,
 • môžeme o vás zhromažďovať informácie nutné na overenie vašej totožnosti a veku.

Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky, sa všeobecne týkajú:

 • podrobností o vašich návštevách alebo telefonátoch (napr. čas a dĺžka trvania),
 • vášho používania digitálnych PMI touchpointov (napr. stránky, ktoré navštívite, stránka, z ktorej ste prišli, a stránka, na ktorú odchádzate, vyhľadávané slová a slovné spojenia alebo odkazy v rámci touchpointov, na ktoré kliknete) a
 • vášho zariadenia (ako je vaša IP adresa alebo jedinečný identifikátor zariadenia, údaje o polohe, podrobnosti o akýchkoľvek súboroch cookie, ktoré sme mohli uložiť vo vašom zariadení).

Informácie, ktoré získavame od tretích strán, sú vo všeobecnosti obmedzené iba na verejne prístupné informácie z vášho profilu (ako sú vaše preferencie a záujmy), napríklad z verejných príspevkov na sociálnych sieťach.

Na aké účely spracúvame informácie o vás a na akom právnom základe?

V tejto časti opisujeme účely, na ktoré spracúvame osobné údaje. Tieto Zásady však majú globálnu povahu, a preto v prípadoch, keď zákony príslušného štátu obmedzujú alebo zakazujú určité činnosti opísané v týchto globálnych Zásadách, nebudeme v tejto krajine spracúvať informácie o vás na tieto účely.

S výnimkou vyššie uvedeného, informácie o vás spracúvame na nasledujúce účely:

 • na dodržanie povinností ustanovených zákonom, ako napríklad (podľa vhodnosti) overenie vášho veku,
 • na správu našej zmluvy o obsahu, ktorý vytvárajú používatelia (v prípade, keď odosielate/nahrávate obsah na digitálny PMI touchpoint),
 • na poskytovanie tlačových správ alebo e-mailových noviniek a upozornení pre vás,
 • umožniť vám využívanie PMI touchpointov a prispôsobiť vám skúsenosti s PMI touchpointmi na mieru,
 • na všeobecnú obchodnú administratívu a na podporu všetkých bodov uvedených vyššie vrátane správy vašich účtov, korešpondencie s vami, správy a odstraňovania problémov,
 • na obchodné analýzy a vylepšenia vrátane vylepšovania PMI produktov, PMI touchpointov a informácií, ktoré poskytujeme my (alebo naši partneri) osobám, resp. stranám, ktoré sa zaujímajú o naše spoločnosti,
 • na iné účely, ktoré vám budú oznámené alebo budú zrejmé z kontextu v čase prvého získania informácií o vás.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je jedna z nasledujúcich možností (ktoré bližšie vysvetľujeme v sekcii „zistiť viac“):

 • dodržiavanie povinností ustanovených zákonom, ktoré sa na nás vzťahujú,
 • plnenie zmluvy, ktorej ste stranou,
 • náš oprávnený obchodný záujem, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami na ochrane osobných údajov alebo
 • v prípade, že sa neuplatní žiaden z vyššie uvedených právnych základov alebo je to vyžadované zo zákona, váš súhlas (ktorý si od vás pred začatím spracúvania údajov vyžiadame).

Účely, na ktoré spracúvame informácie o vás vrátane príslušného spôsobu ich zhromažďovania a právny základ ich použitia:

Účel

Spôsob zhromažďovania a právny základ spracúvania

Dodržanie povinností stanovených zákonom

 • overenie vášho veku

Tieto informácie nám obvykle poskytujete priamo.

Tieto informácie spracúvame, pretože je to nevyhnutné na účely splnenia našej zákonnej povinnosti, v istých oblastiach nášho podnikania, obchodovať výlučne s dospelými osobami, alebo v krajinách, kde neexistuje takáto zákonná požiadavka, pretože máme oprávnený obchodný záujem obchodovať výlučne s dospelými osobami, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami v oblasti ochrany údajov.

Poskytovanie PMI touchpointov, tlačových správ a e-mailových noviniek a upozornení

 • možnosť používania PMI touchpointov (napríklad funkcia, ktorá vám umožňuje zostať prihlásený v konkrétnej sekcii touchpointu, ktorá je vyhradená výlučne pre oprávnených používateľov, výber používateľského jazyka)
 • poskytovanie PMI tlačových správ a e-mailových noviniek a upozornení
 • prispôsobovanie vašich používateľských skúseností s PMI touchpointmi (napríklad prispôsobovať vašu návštevu privítaním alebo ponukou, o ktorú by ste mohli mať záujem)
 • správa vašich účtov a odstraňovanie problémov

Toto bude obvykle kombinácia informácií, ktoré nám poskytujete (napríklad vaše meno, kontaktné údaje a detaily o sociálnych sieťach), informácií, ktoré zhromažďujeme automaticky (napríklad využívaním technológie na sledovanie vášho používania PMI touchpointov).

Tieto informácie používame na základe nášho oprávneného obchodného záujmu prevádzkovať PMI touchpointy a prispôsobiť sa vašim používateľským skúsenostiam, a to spôsobom, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami v oblasti ochrany osobných údajov.

Správa našej zmluvy o obsahu vytváranom používateľmi (ak je to relevantné),

 • keď odosielate/nahrávate obsah na digitálny PMI touchpoint, informácie o vás a obsah, ktorý odosielate, resp. nahrávate, využívame na plnenie našich zmluvných záväzkov, a to pri dodržaní podmienok pre obsah vytváraný používateľmi

Tieto informácie nám obvykle poskytujete priamo.

Tieto informácie používame, pretože sú pre nás nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú máme s Vami, a pretože máme oprávnený obchodný záujem spravovať náš vzťah, vykonávať marketing našich produktov (vrátane využívania obsahu, ktorý odošlete/nahráte na digitálny PMI touchpoint), a prevádzkovať PMI touchpointy, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami na ochranu Vašich osobných údajov.

Obchodná administratíva

 • všeobecné organizačné činnosti a vedenie záznamov o obchodných činnostiach
 • správa a usporadúvanie akcií/podujatí
 • korešpondencia v súvislosti s naším vzájomným vzťahom vrátanie riešenia vašich otázok a požiadaviek
 • vývoj, implementácia, prevádzka a údržba IT systémov
 • zaistenie bezpečnosti systémov a zariadení
 • prevádzkovanie databáz kontaktov

Tieto informácie spravidla získavame priamo od vás.

Tieto informácie používame, pretože máme oprávnený obchodný záujem viesť naše podnikanie, spravovať náš vzťah a zaisťovať bezpečnosť a integritu našich IT systémov, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami v súvislosti s obmedzením využívania údajov o vás.

Bezpečnosť a monitorovanie systémov

 • overenie a kontrola prihlasovania a prístupu, ak sú relevantné

Tieto informácie zhromažďujeme automaticky rôznymi spôsobmi, ako napríklad prostredníctvom automatizovaných systémov a monitorovaním zariadení.

Tieto informácie používame, pretože máme oprávnený obchodný záujem zabezpečovať dôvernosť, integritu a bezpečnosť našej digitálnej infraštruktúry, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami v oblasti ochrany osobných údajov.

Obchodné analýzy a vylepšenia

 • na obchodné analýzy a vylepšenia (vrátane vylepšovania PMI produktov, predajných miest, ktoré predávajú PMI produkty, akcií/podujatí, digitálnych PMI touchpointov a informácií, ktoré poskytujeme my (alebo naši partneri) našim zákazníkom

Toto bude obvykle kombinácia informácií, ktoré nám poskytujete, informácií, ktoré zhromažďujeme automaticky a (v rozsahu povolenom zákonom) informácií, ktoré získavame od tretích strán.

Tieto informácie používame na základe nášho oprávneného obchodného záujmu analyzovať a zlepšovať naše obchodné výsledky, naše produkty, PMI touchpointy, predajné miesta a akcie/podujatia, a pozývať aj ostatných, aby sa zapojili do propagácie PMI produktov, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami v oblasti ochrany osobných údajov.

V prípadoch, keď použitie informácií o vás nemôžeme oprieť o niektorý z právnych základov uvedených v tabuľke vyššie, alebo ak takáto povinnosť vyplýva zo zákona, vyžiadame si pred začatím spracúvania týchto informácií váš súhlas (tieto prípady budú vždy v konkrétnej situácii zrejmé).

V určitých prípadoch môžeme informácie o vás použiť spôsobmi, ktoré nie sú vyššie opísané. V takých prípadoch vydáme doplňujúce oznámenie o ochrane súkromia, v ktorom bude predmetný nový spôsob použitia vysvetlený. Všetky vydané doplňujúce oznámenia o ochrane súkromia by ste si mali prečítať spolu s týmito Zásadami.

S kým zdieľame informácie o vás a na aké účely?

Informácie o vás môžeme zdieľať:

 • s PMI partnermi,
 • s tretími stranami, ktoré PMI partnerom alebo vám poskytujú produkty alebo služby,
 • s ďalšími tretími stranami v rozsahu povolenom alebo vyžadovanom zákonom.

Informácie o vás použijeme len v súlade s príslušnými zákonmi na ochranu osobných údajov. Preto ak sa zo zákona vyžaduje váš súhlas, najprv si ho vyžiadame.

Zdieľanie informácií s ostatnými PMI partnermi

 • Informácie o vás budú zdieľané so spoločnosťou Philip Morris Products S.A. (s centrálou v Neuchâtel, Švajčiarsko), kde sa vykonáva centrálna správa spracúvania osobných údajov pre PMI partnerov. Spoločnosť Philip Morris Products S.A. spracúva informácie o vás na všetky účely opísané v týchto Zásadách.
 • Informácie o vás môžu byť zdieľané s PMI partnerom, ktorý je zodpovedný za krajinu, v ktorej žijete (pokiaľ nejde o rovnakého PMI partnera, ktorý o vás prvýkrát zhromaždil informácie), a to na všetky účely opísané v týchto Zásadách.
 • Informácie o vás môžu byť zdieľané s akýmkoľvek ďalším PMI partnerom, ktorého kontaktujete (napríklad ak cestujete do zahraničia a chcete sa dozvedieť o činnosti PMI partnera v inej krajine), na zlepšenie služieb, ktoré vám poskytujeme.

Podrobné údaje o PMI partneroch a krajinách, v ktorých pôsobia, nájdete tu[a].

Dodatočné osobitné body týkajúce sa jednotlivých krajín

Radi by sme vás upozornili na niektoré ďalšie body, ktoré platia pre jednotlivé krajiny.

Ak sa nachádzate v Japonsku, zistite viac…

Ak sa nachádzate v Japonsku, vezmite na vedomie, že na účely uvedené v týchto Zásadách informácie o vás zdieľame s inými PMI partnermi, a to na základe „spoločného používania“ podľa japonských zákonov na ochranu osobných údajov. Philip Morris Japan Limited pri takomto zdieľaní naďalej spravuje vaše osobné údaje zodpovedne a od osôb, s ktorými tieto údaje zdieľame, vyžadujeme rovnaký stupeň zodpovednosti. Ak sa partneri okrem toho nachádzajú mimo Japonska, prijímame primerané opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Zdieľanie informácií s tretími stranami

 • V rozsahu povolenom príslušným zákonom môžeme informácie o vás zdieľať s tretími stranami, ktoré vám alebo PMI partnerom poskytujú produkty alebo služby (t. j. napr. poradcovia, poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia doručovateľských služieb, poskytovatelia informačných služieb a poskytovatelia overenia veku).
 • V rozsahu povolenom príslušným zákonom môžeme informácie o vás zdieľať aj s ďalšími tretími stranami v rozsahu povolenom alebo vyžadovanom zákonom, napríklad: regulačné orgány; pri plnení požiadaviek správnych a kontrolných orgánov, prípadne iných verejných orgánov; keď dospejeme k záveru, že sprístupnenie je nevyhnutné alebo žiaduce na zabránenie vzniku škody, finančnej straty alebo ujmy na zdraví alebo v súvislosti s vyšetrovaním nezákonnej činnosti alebo podozrenia na nezákonnú činnosť; a v súvislosti s organizačnou reštrukturalizáciou.

Kam môžeme informácie o vás prenášať?

Ako všetky nadnárodné spoločnosti, aj PMI partneri zdieľajú informácie v globálnom meradle. Informácie o vás teda môžu byť zdieľané globálne (napríklad ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), informácie o vás môžu byť prenesené aj mimo tohto priestoru. Ak sa nachádzate v Austrálii, vaše údaje môžu byť prenesené mimo Austrálie).

Pri používaní informácií na účely opísané v týchto Zásadách môže dôjsť k ich zdieľaniu v rámci jednej krajiny alebo aj mimo krajiny či oblasti, kde boli zhromaždené, a to aj do krajín alebo oblastí, ktoré neposkytujú porovnateľnú úroveň ochrany osobných údajov.

Napríklad PMI partneri pôsobiaci v EHP môžu poskytovať osobné údaje PMI partnerom mimo tohto priestoru. Prenos však v každom takomto prípade bude:

 • uskutočňovaný v súlade s rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti ochrany;
 • zabezpečený primeranými bezpečnostnými opatreniami, napríklad vzorovými zmluvami EÚ; alebo
 • nevyhnutný na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy medzi nami a vami (alebo vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na základe vašej žiadosti) alebo uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej vo vašom záujme medzi nami a treťou stranou, napríklad vo vzťahu k cestovným opatreniam.

Vo všetkých prípadoch budú prijaté vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov v daných krajinách alebo oblastiach, ktoré zodpovedajú príslušným zákonom o ochrane osobných údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú v mnohých krajinách na celom svete, okrem iného najmä v EHP, Švajčiarsku, USA, Kanade, Indii, na Filipínach, v Indonézii a Austrálii.

Ako informácie o vás chránime?

Prijímame zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré chránime pred neoprávneným sprístupnením, použitím, zmenou alebo zničením. Vo vhodných prípadoch používame tiež kódovanie a iné technológie, ktoré môžu byť nápomocné pri zabezpečení bezpečnosti informácií, ktoré nám poskytujete. Dodržiavanie prísnych a bezpečnostných požiadaviek na ochranu súkromia a osobných údajov vyžadujeme aj od poskytovateľov služieb, ktorých využívame.

Ako dlho budú informácie o vás uchovávané?

Informácie o vás budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelov, na ktoré boli získané. Po naplnení účelov budú informácie vymazané. Doba uchovania informácií sa môže líšiť v závislosti od účelu, na ktorý boli získané. Upozorňujeme, že za určitých okolností máte právo žiadať výmaz informácií. Vezmite, prosím, na vedomie, že v niektorých prípadoch máme aj zákonnú povinnosť uchovávať informácie napríklad na daňové alebo účtovné účely.

Zvyčajne údaje uchovávame na základe nižšie opísaných kritérií:        

Druh

Vysvetlenie/typické kritériá pre uchovávanie

 • záznamy v databázach

Ak ste sa zaregistrovali na odber e-mailových noviniek alebo upozornení (a podobných správ) alebo využívate digitálny PMI touchpoint, väčšina informácií na vašom profile je uchovávaná na obdobie, počas ktorého dostávate tieto novinky, resp. upozornenia, využívate digitálny touchpoint alebo odpovedáte na našu komunikáciu. Niektoré prvky vášho profilu, ako napríklad záznamy o vašom využívaní digitálneho PMI touchpointu, sa však po istom čase prirodzene stanú neaktuálnymi, takže ich automaticky, po uplynutí určitého času, vymažeme, a to v súlade s tým, na aké účely boli tieto informácie zhromaždené.

 • systémové záznamy

Systémové záznamy sa obvykle uchovávajú po dobu niekoľkých mesiacov.

 • obchodné analýzy

Obchodné analytické údaje sa obvykle získavajú pri používaní PMI touchpointov a krátko nato sú anonymizované/zosumarizované.

Aké máte práva a možnosti?

V súvislosti s informáciami, ktoré o vás uchovávame, môžete mať niektoré alebo všetky z nasledujúcich práv:

 • požadovať prístup k vašim osobným údajom,
 • požadovať ich opravu, aktualizáciu alebo výmaz,
 • požadovať, aby sme obmedzili ich spracúvanie za určitých okolností,
 • za určitých okolností namietať proti ich používaniu/spracúvaniu,
 • odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich údajov našou spoločnosťou,
 • za určitých okolností uplatniť prenositeľnosť údajov,
 • zvoliť si možnosť vylúčiť (tzv. opt out) informácie z používania na priamy marketing; a
 • podať sťažnosť kontrolnému orgánu vo vašej krajine (ak taký existuje).

Ponúkame vám jednoduché spôsoby uplatnenia týchto práv, a to prostredníctvom odkazov „odhlásiť“ („unsubscribe“) alebo poskytnutím našej kontaktnej adresy v správach od nás.

Niektoré mobilné aplikácie, ktoré ponúkame, vám môžu zasielať notifikácie, napríklad o nových produktoch alebo službách. Zobrazovanie týchto správ môžete vypnúť v nastavení vášho telefónu alebo prostredníctvom aplikácie.

Práva, ktoré máte, sa odvíjajú od právneho poriadku vašej krajiny. Pokiaľ ste v Európskom hospodárskom priestore, vzťahujú sa na vás práva opísané v tabuľke nižšie. Pokiaľ sa nenachádzate v Európskom hospodárskom priestore, môžete nás kontaktovať pre viac informácií (pozri posledný odsek v týchto Zásadách s označením „Na koho sa môžete obrátiť s otázkami?“).

 

Práva vzťahujúce sa na informácie, ktoré uchovávame

Ďalšie detaily (poznámka: na všetky tieto práva sa vzťahujú určité zákonné obmedzenia)

 • požadovať od nás prístup k vašim osobným údajom

Toto je potvrdenie o:

 • tom, či o vás spracúvame informácie, alebo nie,
 • našom názve a kontaktných údajoch,
 • účele spracúvania,
 • kategóriách dotknutých informácií,
 • kategóriách osôb, ktorým tieto informácie poskytujeme, a v prípade, ak sa nejaká osoba nachádza mimo EHP a nevzťahuje sa na ňu Rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti, primerané záruky ochrany informácií,
 • zdroji informácií (ak ho máme), ak sme ho nezískali od vás,
 • (v rozsahu, v akom ho uskutočňujeme, na čo vás upozorníme) existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, ktoré má na vás právne účinky alebo vás významne ovplyvňuje podobným spôsobom, a informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás a
 • kritériách pre určenie obdobia, počas ktorého informácie uchováme.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópie informácií o vás, ktoré spracúvame (za predpokladu, že to nebude mať vplyv na práva a slobody iných).

 • požadovať od nás opravu alebo aktualizáciu údajov

Toto právo sa uplatní, ak informácia, ktorú uchovávame, je nepresná alebo neúplná.

 • požadovať výmaz údajov

Toto právo sa uplatní, ak:

 • informácie, ktoré uchovávame, už nie sú nevyhnutné vzhľadom na účel, na ktorý ich používame,
 • používame informácie na základe vášho súhlasu a vy svoj súhlas odvoláte (v tomto prípade si budeme pamätať, aby sme vás už nekontaktovali, pokiaľ nebudete od nás chcieť, aby sme vymazali všetky informácie o vás, v prípade čoho budeme vaše prianie rešpektovať),
 • používame informácie na základe oprávneného záujmu a po vašom namietaní dospejeme k záveru, že nemáme oprávnený záujem, aby sme mohli pokračovať v ďalšom spracovaní,
 • informácia bola použitá alebo získaná nezákonne alebo
 • na účely dodržania zákonnej povinnosti.
 • žiadať o obmedzenie nášho spracúvania údajov

Toto právo sa uplatní dočasne, teda po dobu, počas ktorej skúmame váš prípad, pokiaľ:

 • spochybňujete správnosť informácií, ktoré používame, alebo
 • ste namietali proti nášmu používaniu informácií na základe oprávneného záujmu

(pokiaľ v týchto prípadoch využijete svoje právo, budeme vás vopred informovať, než informáciu znova použijeme).

Toto právo sa uplatní tiež, ak:

 • naše používanie údajov je nezákonné a vy nesúhlasíte s vymazaním údajov, alebo
 • údaje už ďalej nepotrebujeme, ale vyžiadate si ich na účely začatia súdneho konania.
 • namietať proti nášmu spracúvaniu údajov

V takomto prípade máte dve práva:

 • (i) ak používame informácie o vás na priamy marketing: môžete namietať proti používaniu („odhlásiť sa“ z používania) (bez akéhokoľvek vysvetľovania) a my musíme vašej žiadosti vyhovieť; a
 • (ii) ak používame informácie o vás na základe oprávneného záujmu na iný účel ako priamy marketing, môžete proti takému používaniu namietať s tým, že nám vysvetlíte vašu konkrétnu situáciu a my sa vašimi námietkami budeme zaoberať.
 • odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich údajov našou spoločnosťou

Toto právo sa uplatní v prípade, ak právnym základom spracúvania vašich informácií je súhlas. Tieto prípady budú jasne vyplývať z kontextu.

 • prenositeľnosť údajov

Ak:

 • (i) ste nám poskytli údaje; a
 • (ii) tieto údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia našich zmluvných záväzkov voči vám,

tak máte právo získať od nás vaše údaje v bežne dostupnom formáte a ďalej právo požadovať, aby sme vaše údaje odovzdali niekomu inému, ak je to technicky možné.

 • podať sťažnosť orgánu dohľadu vo vašej krajine

Každá krajina Európskeho hospodárskeho priestoru musí mať na tento účel jeden alebo viacero verejných orgánov.

Tu môžete nájsť ich kontaktné údaje:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Pre informácie o iných krajinách si preštudujte webovú lokalitu orgánu vašej krajiny.

 

Dodatočné osobitné body týkajúce sa jednotlivých krajín

V závislosti od toho, v ktorej krajine sa nachádzate, môžete mať isté dodatočné práva.

Dodatočné informácie, ak sa nachádzate vo Francúzsku…

 • Ak sa nachádzate vo Francúzsku, máte právo dať nám pokyny týkajúce sa informácií o vás, ktorými disponujeme, pre prípad vašej smrti (konkrétne, či ich máme uchovať, alebo vymazať, a či iné osoby majú právo ich vidieť). Môžete:
 1. vydať všeobecné pokyny pre poskytovateľa digitálnych služieb registrovaného na francúzskom orgáne dohľadu nad ochranou osobných údajov („CNIL“) (tieto pokyny sa vzťahujú na každé používanie informácií o vás), alebo
 2. nám môžete poskytnúť konkrétne pokyny, ktoré sa vzťahujú iba na používanie informácií o vás našou spoločnosťou.

Vaše pokyny môžu obsahovať požiadavku, aby sme poskytli informácie o vás tretej strane (ale v prípadoch, keď dané informácie obsahujú informácie iných osôb, z dôvodu našej povinnosti rešpektovať aj ich právo na súkromie nemusíme byť schopní úplne splniť vaše pokyny). Môžete určiť tretiu stranu, ktorá zabezpečí, že vaše pokyny budú splnené. Ak takýmto spôsobom tretiu stranu neurčíte (pokiaľ vo vašich pokynoch neurčíte inak), váš nástupca bude po vašej smrti oprávnený vykonávať vaše práva v súvislosti s vašimi informáciami:

 1. pri správe vášho majetku (v tomto prípade bude váš dedič/nástupca schopný získať o vás informácie na určenie a získanie informácií, ktoré by mohli byť užitočné pri správe vášho majetku vrátane akéhokoľvek digitálneho majetku alebo údajov, ktoré by mohli byť považované za rodinnú pamiatku, ktorá je prevoditeľná na vašich nástupcov), a
 2. na zaručenie toho, aby subjekty využívajúce vaše informácie vzali na vedomie vašu smrť (ako napríklad zrušenie vášho účtu a obmedzenie alebo aktualizovanie vašich informácií).

Vaše pokyny môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať. Viac informácií o spracúvaní vašich informácií v prípade vašej smrti môžete nájsť v článku 40 ods. 1 zákona 78-17 zo 6. januára 1978. V prípade úmrtia automaticky prestávate používať účet a my vymažeme informácie o vás v súlade s našimi predpismi o uchovávaní údajov (pre viac informácií pozri odsek s označením „Ako dlho budú informácie o vás uchovávané?“).

Dodatočné informácie, ak sa nachádzate v Austrálii…

 • Ak sa nachádzate v Austrálii, vzťahujú sa na vás nasledujúce dodatočné informácie:
 • (i) ak nám neposkytnete vaše osobné údaje, môže sa stať, že vám (podľa okolností) nebudeme môcť poskytnúť požadované informácie alebo služby a
 • (ii) naše Zásady ochrany osobných údajov (dostupné na adrese https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) vysvetľujú: (i) ako môžete získať prístup k vašim osobným údajom, ktoré o vás zhromažďujeme, (ii) ako môžete podať sťažnosť na zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi a (iii) ako sa budeme prípadnou sťažnosťou zaoberať.

Na koho sa môžete obrátiť s otázkami?

Ak máte otázky alebo si prajete uplatniť akékoľvek z vašich práv, kontaktné údaje príslušného PMI partnera a, ak je to relevantné, zodpovednej osoby nájdete, tu. Kontaktné údaje uvádzame tiež v oznámeniach, ktoré vám PMI partneri posielajú.

Ak vo vašej krajine pôsobí orgán na ochranu osobných údajov, máte právo sa naň obrátiť s otázkami či obavami. Ak príslušný PMI partner nie je schopný uspokojivo odpovedať na vaše otázky alebo vyriešiť vaše obavy, máte ďalej právo domáhať sa súdnej ochrany pred príslušným súdom svojej domovskej krajiny.

Zmeny v Zásadách

Tieto Zásady (a akékoľvek doplňujúce zásady) môžeme priebežne aktualizovať. V prípadoch, keď takáto povinnosť vyplýva zo zákona, zmeny v Zásadách vám oznámime. Takisto ak zo zákona vyplýva povinnosť vyžiadať si váš súhlas s vykonanými zmenami, vyžiadame si od vás takýto súhlas.

Dátum poslednej zmeny: 29. marec 2019. Predošlé verzie Zásad môžete nájsť tu.

 

Naša veda
Výrobky bez dymu